Psykolog/psykoterapeut

Ett besök på vår vårdcentral kan vara första steget till en bättre psykisk hälsa!

Ungefär var fjärde vuxen i Sverige har någon gång i livet psykiska besvär som är så allvarliga att de kräver professionell hjälp. Psykisk ohälsa kan visa sig genom många olika symtom, som till exempel sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Vid besvär som lättare till medelsvåra depressioner, olika typer av ångesttillstånd, fobier, stressreaktioner och olika kristillstånd, kan du få hjälp hos oss.

KBT-kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.
KBT är en målorienterad behandlingsform där samarbete och samförstånd med terapeuten är en central del. I början av terapin sätter man tillsammans med terapeuten upp mål som man sedan arbetar mot. Målen kan omformuleras under resans gång om det skulle behövas, men det beslutar man alltid gemensamt.
När man ska börja gå i terapi gör man en överenskommelse tillsammans med terapeuten om hur ofta man ska träffas och under hur lång tid. Vanligtvis träffar man terapeuten mellan fem och tio gånger i en KBT- behandling. KBT kan även fungera som en gruppbehandling eller som vägledd självhjälp med hjälp av bok eller internet.


Psykoterapi

Om man mår psykiskt dåligt  eller går igenom en svår kris kan det hjälpa att gå i psykoterapi hos en psykolog eller psykoterapeut.
Bahandlingen kan till exempel gå ut på att förändra beteenden som man hindras av i livet, eller att man ska komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem.


Ring tidsbokningen Tel. 0476-650 800.

 

Ridha Al-Sudany, psykolog

Edyta Käll, KBT-terapeut

Fernando Germond Oliveira Correa Saraiva, psykolog

Välkommen till oss!

Det är lätt att bli listad på Älmhults vårdcentral.
Lista dig hos oss!

 

Älmhults Vårdcentral drivs av: